Поиск Google ничего не нашел

ÃÂõÃÂõýýøù úþýúÃÂÃÂà2014.

ok.ru

Весенний конкурс 2014. Москва. 3-е место.

AA AAµAA¼AA¾AA½AA AAºAA²AA°AAAAAA¸AAAA AA... - YouTube

www.youtube.com

Ремонт квартиры аж A.

Как быстро узнать и преобразовать кодировку - HackWare.ru

HackWare.ru

Бывает, что в веб-браузере вместо читаемого текста показывается что-то вроде: — Выполните вход или зарегистрируйтесь то есть совершенно нечитаемые си...

Как перевести такие кракозябры? | Форум

dxdy.ru

Скачал игру, в файле "readme.txt" следующие кракозябры: Ïðåæäå ÷åì îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ â òåõïîääåðæêó, ïîïðîáóéòå ïðîäåëàòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè

ã ã ã ã ã ã ã ã âºã ã å ã ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã ã ã ã å ã ã ã ã ã ã âªã...

www.sm3ha.com

تحميل ã ã ã ã ã ã ã ã âºã ã å ã ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã ã ã ã å ã ã ã ã ã ã âªã ã ã ã Mp3 Mp4.

×ðúðчúð ÿðúõтþò!

setiathome.berkeley.edu

Questions and Answers : Windows : Закачка пакетов!

Раскодировать текст | Nulled Warez Scripts

www.nulled.cc

Помогите раскодировать текст ÃÃâ€...

Что это за кодировка (©â®áâ஥­¨¥) и как ее перекодировать...

qna.habr.com

Всем привет! У меня убунту. Скачал архив, разархивировал, а там вот что - dl2.joxi.net/drive/0011/4013/724909/151126/0e944a7... Что это за кодировка и как ее можно перекодировать в русский текст. Спасибо.

Ответы Mail.ru: Помогите, надо прочитать текстовый файл, а вместо русских букв непонятные символы.

otvet.mail.ru

Вот те самые символы: Êëþ÷ óæå âøèò â õîä óñòàíîâêè, òî åñòü ïðîãðàììà ñðàçó ïîñëå óñòàíîâêè çàðåãåñòðèðîâàííà. ×òî áû óñòàíîâèòü ïðîãàðììó çàðåãåñòðèðîâàííîé, çàïóñêàåì "Install.cmd", è æä¸ì îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà.Ïîñëå ÷åãî ïðîãðàììà áóäåò óñòàíîâëåííà íà êîìïüþòåð, è áóäåò çàðåãåñòðèðîâàííîé.

ÃÂÃÂúøýÃÂàBestand - Wat is het en... - File Type Advisor

www.filetypeadvisor.com

We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "ЛукиныÑÂ" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Поиск реализован с помощью YandexXML и Google Custom Search API